Gạch chịu nhiệt
Gạch chịu nhiệt (6)
Điện cực than chì
Điện cực than chì (3)
Cuộn cán ( gang)
Cuộn cán ( gang) (5)
Ống khuôn đồng
Ống khuôn đồng (3)
Tấm cổng trượt
Tấm cổng trượt (7)