Cardan Shaft (Trục các đăng)

SWC-WF type cardan shaft (Trục các đăng loại SWC-WF)

Model: SWC-WF type cardan shaft

Hãng: HUADING

Liên hệ

SWC-WH type cardan shaft (Trục các đăng kiểu SWC-WH)

Model: SWC-WH type cardan shaft

Hãng: HUADING

Liên hệ

SWC-BH type cardan shaft (Trục các đăng loại SWC-BH)

Model: SWC-BH type cardan shaft

Hãng: HUADING

Liên hệ

SWC-CH type cardan shaft (Trục các đăng loại SWC-CH)

Model: SWC-CH type cardan shaft

Hãng: HUADING

Liên hệ

SWC-DH type cardan shaft ( Trục các đăng loại SWC-DH)

Model: SWC-DH type cardan shaft

Hãng: HUADING

Liên hệ

SWC-BF type cardan shaft (Trục các đăng loại SWC-BF)

Model: SWC-BF type cardan shaft

Hãng: HUADING

Liên hệ