Gear Coupling ( Khớp nối bánh răng )

GICL Type Drum Gear Coupling( Khớp nối bánh răng trống loại GICL

Model: GICL Type Drum Gear Coupling

Hãng: HUADING

Liên hệ

GIICLZ Type Drum Gear Coupling(Khớp nối bánh răng trống kiểu GIICLZ)

Model: GIICLZ Type Drum Gear Coupling

Hãng: HUADING

Liên hệ

GIICL Type Drum Gear Coupling( Khớp nối bánh răng trống kiểu GIICL)

Model: GIICL Type Drum Gear Coupling

Hãng: HUADING

Liên hệ

GCLD Type Drum Gear Coupling( Khớp nối bánh răng trống loại GCLD)

Model: GCLD Type Drum Gear Coupling

Hãng: HUADING

Liên hệ

CLZ Type Gear Coupling (Khớp nối bánh răng loại CLZ)

Model: CLZ Type Gear Coupling

Hãng: HUADING

Liên hệ

CL Type Gear Coupling (Khớp nối bánh răng loại CL)

Model: CL Type Gear Coupling

Hãng: HUADING

Liên hệ