Cardan Shaft (Trục các đăng)
Cardan Shaft (Trục các đăng) (6)
Gear Coupling ( Khớp nối bánh răng )
Gear Coupling ( Khớp nối bánh răng ) (6)
Flexible Pin Coupling(Khớp nối pin linh hoạt)
Flexible Pin Coupling(Khớp nối pin linh hoạt) (6)